web
analytics
Ana Sayfa / Moda / Hamilelikte şık olmanın yolları

Hamilelikte şık olmanın yolları

Kadınlar günün her saatine giyimine çok önem verirler. Tabi ki anne adayı olduğunda da bakımlı olmaya devam edecekler. Peki anneliğe hazırlanırken bir yandan da nasıl şık olabilirsiniz?

Sponsorlu Bağlantılar...

Hamilelik bir kadının hayatında önemli dönüm noktalarından biri. Anne olmanın sevinci bambaşka. Çok şanlısınız ki şimdi artık çoğu mağazalarda hamile kıyafetleri için özel koleksiyonlar var ve sadece hamileyken değil sonra da o giysilerinizi giyebilirsiniz. Özellikle bazı mağazalarda hamileler için bölümler var. Orada beli lastikli jean pantolonlar, gömlekler, tunikler, t-shirtler, etekler görebilirsiniz.

Sevgili okurlar inanın benim hamilelik dönemimde çok çeşit bulamazdım.Ben de annemin alışveriş yaptığı butikten büyük beden pantolon alır, onun paçalarını daralttırır, hoş bir hava verdirirdim. Veya beli lastikli pantolonumum belini keser biraz rahatlatırdım. Eşimin gömleklerini t-shirtlerini giyerdim şimdi nasıl boyfriend gömlekler trendse ben kendime o zamanlar bunu uygulardım. Stil de budur zaten. Kendinizden bir şeyler katmak ve tarzınızı hamilelikte bile oluşturmaktır.

AN­NE ADAY­LA­RI­ DA STİL SA­Hİ­Bİ OLA­Bİ­LİR

Sev­gi­li ha­nım­lar ha­mi­le­lik en gü­zel dö­nem­dir. Lüt­fen kar­nı­nız­dan utan­ma­yın. Sı­kıl­ma­yın, gu­rur du­yun. Bu dö­ne­mi­ni­zi ra­hat ve şık ge­çi­rin. İş­te si­ze bir­kaç öne­ri...

*Tu­nik­ler, eşi­ni­zin göm­le­ği ya da t-shir­tü­nü­zün al­tı­na tayt pan­to­lon gi­ye­bi­lir­si­niz.

*Be­li las­tik­li pan­to­lon bu dö­nem ol­maz­sa ol­maz­la­rı­nız ara­sın­da bu­lun­ma­lı. Ha­mi­le­lik dö­ne­min­den son­ra da gi­ye­bi­li­yor­su­nuz.

*Tek par­ça el­bi­se­le­ri, lik­ra­lı olan­la­rı ter­cih edin.

*Be­li las­tik­li tri­ko ve­ya lik­ra­lı etek­ler si­zin bu özel dö­ne­mi­ni­zi ra­hat ge­çir­me­ni­zi sağ­lar. Al­tı­na da spor ayak­ka­bı gi­yer­si­niz, iş­te şık bir ha­mi­le kı­ya­fe­ti si­ze.

*Eşof­man da mut­la­ka bu­lun­ma­lı.

*Si­zi sık­ma­yan, do­ğal mal­ze­me­den, ter­let­me­yen sen­te­tik ve nay­lon içer­me­yen giy­si­le­ri ter­cih edin.

*Ba­bet­ler, bi­ni­ci çiz­me­ler, spor ayak­ka­bı­la­ra bu dö­nem çok ih­ti­ya­cı­nız ola­cak.

*Es­nek ça­ma­şır­la­rı ter­cih edin. Mev­si­me uy­gun gi­yin­me­yi ih­mal et­me­yin. Ya­nı­nı­za da hır­ka al­ma­yı unut­ma­yın.

*Ak­se­su­ar ola­rak saç to­ka­la­rı, eşarp­lar, saç bant­la­rı ve kü­pe­ler si­zi da­ha gö­rü­nür ya­par.

*Mak­ya­jı­nız do­ğal ve ha­fif ol­ma­lı.

*Par­füm ola­rak çi­çek­si ko­ku­lar ter­ci­hi­niz ola­bi­lir.

*Ha­mi­le­li­ğin iler­le­yen dö­nem­le­rin­de pan­to­lo­nu­nu­zu gö­be­ği­ni­zin al­tın­da du­rur­sa üze­ri­ne swe­at t-shirt­ler be­nim fa­vo­rim.

*Uzun etek­ler de öe yaz, son­ba­har ve ilk­ba­har ha­mi­le­ler için çok ide­al­dir. Ya­zın par­mak ara­sı ter­lik ve çok bol ol­ma­yan t-shirt­ler de gi­yer­se­niz ha­ri­ka du­rur.

*Ken­di­ni­zi şı­mart­ma­yı da unut­ma­yın.

*Ne olur­sa ol­sun siz ha­mi­le­si­niz. Ken­di­ni­ze gü­ve­nin. “En gü­zel be­ni­m” de­yin. Gö­re­cek­si­niz ken­di­ni­ze gü­ve­ni­niz giy­di­ği­niz giy­si­yi en gü­zel şe­kil­de yan­sı­ta­cak­tır.

FON­DÖ­TE­NiNi­Zi MAS­KE­LEŞ­TiR­ME­YiN 9 YIL GENÇ GÖ­RÜ­NÜN

Hiçbir şey sizi çok yoğun, kalıp gibi duran ve fazla mat fondöten kadar yaşlı gösteremez. Fondöten çenenizle boynunuz arasında sınır oluşturmamalı.. Doğru fondöten kendini hiç belli etmeyendir.

Tüm gü­zel­lik as­lın­da hiç­bir şey yap­ma­mış gi­bi gö­rün­mek­tir. Genç ve mo­dern ba­kış açı­sı, göz alı­cı bir gü­zel­li­ğe, ışıl­tı­lı bir te­ne sa­hip ol­mak ve san­ki mak­yaj yap­ma­mış gi­bi gö­rün­mek­tir. Önem­li olan, be­ğe­ni­len bir cil­din, fon­dö­ten­li olup ol­ma­dı­ğı­nı an­la­ma­mak­tır. Eğer öy­ley­se bu iyi fon­dö­ten de­mek­tir. Esas olan ye­ni ne­sil fon­dö­ten­le­rin, ka­pa­tı­cı­la­rın, ve du­dak par­la­tı­cı­la­rı­nın gö­rül­mez ol­ma­sı­dır.

Fon­dö­ten­le­rin çe­şit­li­li­ği art­mak­ta ve özel­lik­le­ri ge­liş­mek­te­dir, si­zin ih­ti­ya­cı­nız olan gey­şa gi­bi gö­rün­me­ye­ce­ği­niz bir ürü­ne sa­hip ol­mak­tır. Son mo­da fon­dö­ten­le­rin içe­ri­ği ışı­ğı yan­sıt­ma­la­rı ve son tek­no­lo­jiy­le üre­til­miş ol­ma­la­rı­dır. Do­ğal gö­rü­ne­bi­le­cek ka­dar trans­pa­ran ol­ma­la­rı, ay­nı za­man­da ka­pa­tı­cı­lık sağ­la­ya­bil­me­le­ri ve her cilt to­nu­na gö­re renk­le­ri ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

O yüz­den yaş­lı gi­bi ka­lıp şek­lin­de fon­dö­ten sü­rü­yor­sa­nız eğer, he­men onu in­cel­tin. Ye­ni ürün­le­rin avan­taj­la­rı­nı kul­la­nın. Di­ğer bir de­yiş­le önem­li olan si­zin mü­kem­mel gö­rün­me­ni­ze se­bep ol­ma­la­rı, san­ki hiç fon­dö­ten sür­me­miş gi­bi ol­ma­sı­dır.

İlginizi Çekebilir

Hamile şıklığı için kombin önerileri

Hamilelerin pekte sorun olmasa da sorun gibi gördükleri giyimleridir. Çalışan hamileler her gün ne giyineceklerini …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir